فسخ قرارداد

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجبِ پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه ‌ساز آن می ‌شود.   ایجاد حق فسخ قرارداد: فسخ قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی صورت بپذیرد و به طور کلی  فسخ قرارداد مبتنی بر حقی […]