درخواست وکیل منصف و متخصص در کرج

در این روزها با عنایت به وضعیت جامعه در تمام سطوح آن، یعنی اقتصادی و فرهنگی واجتماعی،کمتر خانواده ای است که به طریقی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بسیار واضح است که همهٔ مردم تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی را ندارند و در این زمینه هم، عقل اقتضا می کند که دفاع از حقوق […]