مراحل طلاق از سوی زوجه

مراحل طلاق از سوی زوجه مقررات طلاق به طور کلی: در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق  در اختیار مرد قرار داده شده و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه، که در قانون آمده است ( یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق ) دادخواست طلاق داده و به رغم مخالفت […]