شروط ضمن عقد نکاح

بسیار مشاهده شده است جوانان، حین تنظیم عقد نکاح نسبت به تبعات حقوقی آن و شروط دوازده گانه قباله ازدواج، ناآگاه هستند و همین ناآگاهی ممکن است در آینده برایشان دردسر ساز شود. در این مقاله قصد داریم شما را با شروط مندرج در قباله ازدواج و دیگر شروط ضمن عقد نکاح آشنا کنیم.    […]