ترک انفاق کیفری

یکی از دعاوی نسبتاً پرشمار در حوزه خانواده ، دعوی مربوط به عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه می باشد که با عنوان دعوی ترک انفاق شناخته می شود. نفقه حق زن می باشد و مرد موظف به تأمین و پرداخت آن می باشد و قانون هم به صراحت در راستای احقاق حق زوجه مقرر شده […]