چگونگی شکایت از جرم خیانت در امانت - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

طرح پرونده شکایت از خیانت در امانت زمانی رخ می دهد که فردی مالی را از شخصی اخذ کند و آن را مسترد نکند.   در صورتی که فرد بخواهد مال خود را پس بگیرد لازم است که در ابتدا یک اظهارنامه نسبت به مطالبه اموال خود ارسال کند.   در صورتی که امین اقدام مورد نظر را انجام نداد، مالک مال می تواند نسبت به ثبت شکایت از طریق دادسرا اقدام کند. قبل از بیان چگونگی شکایت از جرم خیانت در امانت ابتدا می پردازیم به شرایط و روش های اثبات جرم خیانت   در امانت که در 5 مورد ذیل به این شرایط می پردازیم:   شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت :   1- مورد جرم خیانت در امانت باید مال و یا چک، سفته و … باشد.   2- سپردن مال به امین : مال امانی می بایست به وسیله مالک به امین سپرده شده باشد.   تنها خیانت به مال سپرده شده موجب اثبات آن نمی شود بلکه حتی اگر وجه به دست آمده از فروش مال نیز   به شخص امین سپرده شود و نسبت به آن تصرفی صورت گیرد نیز به عنوان جرم خیانت در امانت شناخته   می شود.   3- سپرده شدن مال از طریق قانونی : منظور از متصرف،شخصی است که مال را به شکلی در تصرف داشته   باشد که بسته به شرایط، تصرف وی قانونی شناخته می شود. 4- تعلق مال به غیر : اگر مالک، خود امینِ مالی باشد که به وی سپرده شده است، تصرف وی خیانت در   امانت نخواهد بود و برای تحقق جرم خیانت در امانت حتماً باید مال متعلق به شخصی غیر از خود فرد باشد.   5- نتایج حاصله : در صورتی که ضرری به مالک برسد چه نفعی برای متصرف داشته باشد چه نداشته باشد،   جرم خیانت در امانت اثبات می شود چرا که مقید به نتیجه است.   چگونگی شکایت از جرم خیانت در امانت:   ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه امانت خود را مطالبه نمایید.   اگر امین به خواسته شما ترتیب اثر نداده و امانت را بازنگرداند می توانید از طریق دادسرای صالح نسبت به   شکایت خیانت در امانت اقدام نمایید.   از شرایط اثبات خیانت در امانت این است که ثابت نمایید مال به امانت و با شرط استرداد به امین سپرده شده   است.   مراحل شکایت خیانت در امانت   برای طرح شکواییه خیانت در امانت، طی کردن مراحل زیر ضروری است:   1- ثبت و ارسال اظهارنامه مطالبه مال امانی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به امین و دادن مهلتی   مشخص برای بازگرداندن مال   2- ثبت شکواییه خیانت در امانت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ همانند هر شکواییه دیگری، باید شاکی،   متهم که همان امین است، محل وقوع جرم که همان محل سپردن امانت می‌باشد و دلایل و منضمات   مشخص باشد. دلایل طرح شکایت خیانت در امانت، می‌تواند سند امانی، شهادت معتبر شهود و سایر   مستندات و امارات باشد.   3- پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع و تعیین شعبه می‌گردد. در این مرحله   بازپرس با ارجاع پرونده به کلانتری با احضار طرفین به کلانتری و اخذ شهادت شهود و نیز مواجهه حضوری،   تحقیقات محلی را تکمیل نموده و پرونده را به دادسرا عودت می‌دهد.   4- بازپرس با بررسی مدارک و شواهد در صورت ظن به متهم برای وی قرار وثیقه تعیین کرده و متهم باید وثیقه   خود را به دادگاه ارائه دهد که تا زمان جلسه دادگاه با قید ضمانت آزاد باشد.   در جلسه دادگاه، قاضی بر اساس شواهد موجود در پرونده و نظر بازپرس، قرار مجرمیت و یا قرار منع تعقیب را   صادر می‌کند. در صورتی که متهم، مجرم شناخته شود باید علاوه بر رد مال و یا جبران خسارت، می‌بایست   متحمل حبس گردد که رضایت شاکی خصوصی موجب کاهش مجازات حبس و یا تعلیق آن خواهد بود.