سرقت حدی - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

سرقت مستوجب حد چنانچه سرقت دارای تمام شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) باشد سرقت حدی بوده. ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حدّ است:   الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.      ب- مال مسروق در حِرْز باشد.      پ- سارق هتک حِرْز کند.      ت- سارق مال را از حِرْز خارج کند.      ث- هتک حِرْز و سرقت مخفیانه باشد.      ج- سارق پدر یا جدّ پدری صاحب مال نباشد.      چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حِرْز، معادل چهار و نیم نخود طلای مَسکوک باشد.      ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.      خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.      د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.      ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.      ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.      ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.      ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مَغصوب نباشد.  منظور از حِرْز چیست؟ حِرْز مکانی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد در امان است. ملاک تشخیص حِرْز عرفی است. یعنی مردم عاقل، آن مکان را مناسب نگهداری آن مال می دانند هرچند ممکن است آن مکان خیلی درجه امنیتش بالا باشد مثلا نگهداری لباس در گاو صندوق که در این جا گاو صندوق حِرْز است زیرا لباس آنجا در امنیت است. مجازات سرقت حدی چیست؟ مجازات جرم سرقت حدی در ماده 278 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: ماده 278- حدّ سرقت به شرح زیر است: الف – در مرتبهٔ اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب – در مرتبهٔ دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مَسح باقی بماند. پ – در مرتبهٔ سوم، حبس ابد است. ت – در مرتبهٔ چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد. تبصره 1- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود. تبصره 2- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.