سرقت تعزیری - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

تعریف سرقت تعزیری با توجه به شرایطی که قانون برای سرقت در نظر گرفته است ، سرقت به دو دسته سرقت حدّی و تعزیری تقسیم می شود . بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی ، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. بنابراین ” ربایش مال دیگران ” می تواند مشمول یکی از عناوین جرم سرقت شود . سرقت تعزیری همانطور که از نام آن بر می آید ، نوعی از سرقت است که مجازات پیش بینی شده برای آن مجازات تعزیری است . و لازم به ذکر است که سرقت حدی به نوعی از سرقت گفته می شود که شرایط مربوط به آن، بر اساس موازین شرعی و در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و سرقتی که این شرایط را نداشته باشد ، سرقت تعزیری می باشد . به عبارت دیگر ، سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ، سرقت تعزیری خواهد بود . برای اینکه بتوانیم جرم سرقت تعزیری را شناسایی کنیم ، باید مصادیق آن را بشناسیم . در ماده 651 قانون مجازات اسلامی به بیان سرقت تعزیری و تمامی شرایطی که موجب می شود تا سرقت، تعزیری باشد پرداخته است، حال برای آنکه با این شرایط آشنا بشویم و بتوانیم سرقت تعزیری را از سرقت حدی تشخیص دهیم در ادامه می پردازیم به بیان و تفسیر ماده 651 قانون مجازات اسلامی. ماده 651- هر گاه سرقت جامع شرایط حدَ نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد: 1- سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالا رفته یا حِرْز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سُکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: 1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.