انواع توهین - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

انواع توهین جرم توهین و مجازات آن به اعتبار مقام وشخصیت قربانی، به سه دسته تقسیم می شوند: الف) توهین ساده: توهین ساده عبارت است از اهانتی که علی رغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدّده ای برخوردار نیست و مجازات قانونی آن ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد: ” توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.” ذکر این نکته مهم است که راست یا دروغ بودن نسبت ها در توهین شرط نیست بلکه تنها این مهم است که گفتار یا رفتار اهانت کننده، عرفاً توهین آمیز باشد.   ب) توهین مشدد: گاهی اوقات به دلیل شأن و منزلت شخصی که به او توهین شده، توهین با واکنش شدید قانون گذار مواجه می باشد، یعنی در مواردی که توهین شونده دارای موقعیت و منزلت خاص مذهبی،اجتماعی و یا سیاسی باشد قانون گذار برای اهانت کننده مجازات های شدیدتری پیش بینی کرده است. انواع توهین های مشدد عبارتند از : ۱- توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی که مجازات آن طبق ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا دو سال می باشد. ماده 514 قانون مجازات اسلامی: ” هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.” ۲- توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران که مجازات آن طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. ۳- توهین به مقامات سیاسی خارجی ۴-  توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص   ج) توهین مستوجب حد : مجازات این نوع توهین از نوع حد است . قذف به عنوان توهینی که مجازات آن حد است از بارزترین مصادیق این توهین است.