مراحل طلاق به صورت غیابی

رای غیابی چیست؟ قبل از هر چیزی باید ابتدا توضیح دهیم رای غیابی چیست و در چه مواردی صادر می گردد؟ رای غیابی زمانی صادر می گردد که علیه شخصی دادخواستی مطرح گردیده شده و به وی وقت رسیدگی ابلاغ  شده باشد اما وی ابلاغیه وقت رسیدگی را تحویل نگرفته باشد یا به عبارتی طبق ماده ۶۸ […]