عدم تحویل ملک توسط فروشنده

عدم تحویل ملک توسط فروشنده یکی از مشکلات حقوقی و ملکی است که ممکن است برای هرکسی بعد از قرارداد بستن پیش آید اما مهم آن است که با رعایت ترفند ها و اصول حقوقی بتوانید احتمال ضرر کردن خود را به کمترین حد ممکن برسانید. در هرقرارداد یا عقدی شخصی در مقابل شخص دیگر […]