جرم توهین

جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می رود. توهین از ریشه (وهن) گرفته شده که در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون، جرم شناخته شده است بلکه در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و […]