تفاوت اتلاف وتسبیب

تعریف اتلاف و تسبیب: قبل از بیان موارد اتلاف و تسبیب و تعریف آنها در قانون مدنی ابتدا میپردازیم به تفاوت اتلاف و تسبیب: اتلاف به فعلی گفته میشود که منجر به از بین رفتن مال دیگری (جزئاً یا کلاً ) شود. مثل آتش زدن مال شخص دیگر. تسبیب به فعل و یا ترک فعلی گفته […]