اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت‌المثل ایام زوجیت يكی از همان حقوق ويژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. دعوای مطالبه اجرت المثل بر اساس قانون مدنی در تبصره ماده ٔ 336 قانون مدنی ( الحاقی مصوب1381/5/9 مجلس و 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) چنین مقرر داشته است: « چنانچه زوجه کارهایی را که […]